Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0988.669.667
 • Trần Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Lưu Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   TCĐD
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   CĐKT
  • Điện thoại:
  • Email:
   mncamquangcx
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 5 tuổi - Trưởng BTTND
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CĐSP
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: